BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2837732
Ostatnia aktualizacja strony:
14-07-2021
Ostatnia aktualizacja BIP:
22-07-2021
Majątek
dodano: 24-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 07-10-2020

Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

 1. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa, Uczelni lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
 2. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych Zarządzeniem Rektora Uczelni.
 3. Szpital może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę nowej aparatury i sprzętu medycznego na zasadach określonych Zarządzeniem Rektora Uczelni.
 4. Wniesienie majątku Szpitala lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione.
 5. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody Rektora Uczelni. Do wniosku dotyczącego wniesienia majątku Szpitala do spółki lub fundacji niewykonującej działalności leczniczej należy dołączyć projekt umowy (statutu) oraz informacje dotyczące pozostałych wspólników.
 6. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Szpitala i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
 7. Rokiem obrachunkowym Szpitala dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów podatkowych jest rok kalendarzowy.
 8. Sprawozdanie finansowe Szpitala podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność i prawidłowość stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe dokonuje Rektor Uczelni.
 9. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Szpitala w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest Rektor Uczelni
 10. Szpital może uzyskiwać środki finansowe z :
  1. odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej
  2. wydzielonej działalności, innej niż wymieniona w pkt 1 
  3. darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego           
 11. Szpital może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
  2. remonty,
  3. inne niż określone w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
  4. realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  5. cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
  6. realizację programów wieloletnich,
  7. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 12. Na realizację zadań, o którym mowa w pkt.10 Szpital pozyskuje środki finansowe na zasadach określonych w Ustawie
 13. Wartość majątku Szpitala określają
  1. fundusz założycielski, 
  2. fundusz zakładu.
 14. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Skarbu Państwa, Uczelni lub jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Fundusz Szpitala stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 07-10-2020
Data ostatniej zmiany: 07-10-2020
Ilość wyświetleń: 10271
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian