BIP GCM

. . . . .
Statystyka »
Ilość odwiedzin:
2837699
Ostatnia aktualizacja strony:
14-07-2021
Ostatnia aktualizacja BIP:
22-07-2021
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
dodano: 24-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 07-10-2020

Organami Szpitala są:

 • Dyrektor
 • Rada Społeczna

Dyrektor Szpitala:

 • jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitalem oraz reprezentującym Szpital na zewnątrz
 • jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala
 • Dyrektora zatrudnia Rektor na zasadach i w formach określonych w Ustawie
 • do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami dla innych organów
 • działa przy pomocy swoich zastępców
 • może upoważnić, na podstawie pełnomocnictwa swoich zastępców, głównego księgowego, kierowników działów oraz samodzielnych pracowników do wykonywania uprawnień, zastrzeżonych ustawą oraz Statutem Szpitala, do jego kompetencji. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność
 • wydaje akty wewnętrzne, a w szczególności zarządzenia i instrukcje.

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
Radę Społeczną Szpitala powołuje i odwołuje Podmiot Tworzący.
Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania kierownikowi nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
  • regulaminu organizacyjnego;
 2. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i Statucie.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 07-10-2020
Data ostatniej zmiany: 07-10-2020
Ilość wyświetleń: 17569
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian