BIP GCM

Ładuję
. . . . .
Podstawy prawne funkcjonowania
dodano: 22-07-2013 | ostatnia modyfikacja: 10-02-2016

 

Podstawy prawne funkcjonowania

Szpital działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r. Poz. 217 z póź. zmianami)
 • Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z póź. zmianami).
 • Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. Poz. 330 z póź. zmianami )
 • ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 Poz. 1240 z póź. zmianami)
 • Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego   w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca
 • innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

Przepisy wewnętrzne

1. Regulaminy :

 • Regulamin Organizacyjny - określa strukturę organizacyjną oraz przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków - określa tryb zgłaszania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
 • Regulamin Pracy - ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy i pracowników.
 • Regulamin Wynagradzania - określa zasady, formy i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków, nagród i świadczeń związanych z pracą, pracownikom zatrudnionym w SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca.
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - określa zasady tworzenia Funduszu, przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady korzystania z tego Funduszu przez osoby uprawnione.

2. Inne akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora Szpitala w szczególności:

 • Zarządzenia
 • Instrukcje

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Data publikacji: 10-02-2016
Data ostatniej zmiany: 10-02-2016
Ilość wyświetleń: 5703
Osoba wprowadzająca zmianę: Anna Jarząb
Historia zmian